لینک مستقیم فایل جزوه سقف کرومیت

جزوه سقف کرومیت

لینک مستقیم فایل روش های ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه ای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﺐ اراﺋﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻫﺮ ﺳﺎزه دارا بهسازی ژاکت گذاری,آسیب شناسی ساختاری,آسیب شناسی شکلی,آسیب شناسی کالبدی

لینک مستقیم فایل جزوه آموزش ساخت آشپزخانه در 3D Max تری دی مکس

ساخت آشپزخانه در 3D Max تری دی مکس ساخت آشپزخانه در 3D Max تری دی مکس

لینک مستقیم فایل مبانی نظری و پیشینه کانال های توزیع

بصورت فایل ورد همراه با منابع کانال های توزیع شبكه توزیع بخشی از نظام اقتصادی كشور می باشد كه تحولات اقتصادی كشور در تعیین كاركرد و ساختار آن مؤثر است. این شبكه مبانی نظری و پیشینه کانال های توزیع