لینک مستقیم فایل ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملكرد» ، تكنیك «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه» قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید. ...

مقدمه

در دو دهه اخیر ، مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعات مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های كاربردی منجر به بروز نوآوری های بسیاری گشته است(Li 2001) . لذا در این قسمت ابتدا مروری به تاریخچه و تعاریف مختلف در زمینه ارزیابی عملكرد خواهیم داشت و در ادامه برخی چارچوبها و متدهای نوین را در این زمینه معرفی می نماییم و پس از آن مدل منشور عملكرد را به صورت تفصیلی شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................

مساله اصلی تحقیق......................................................................................................

تشریح و بیان موضوع ...............................................................................................

ضرورت انجام تحقیق ................................................................................................

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته........................................................................

اهداف اساسی تحقیق.................................................................................................

روش تحقیق...............................................................................................................

روشهای گردآوری اطلاعات......................................................................................

قلمرو تحقیق..............................................................................................................

مكان تحقیق...............................................................................................................

جامعه آماری.............................................................................................................

نمونه آماری..............................................................................................................

محدودیتهای تحقیق...................................................................................................

تعریف واژه های تخصصی طرح................................................................................

چگونگی ارتباط مباحث تحقیق................................................................................

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملكرد

مقدمه.................................................................................................................

تاریخچه و تعاریف.............................................................................................

تعریف ارزیابی عملكرد .....................................................................................

دلایل ارزیابی و مدیریت عملكرد........................................................................

چگونگی ارزیابی عملكرد................................................................................

هزینه یابی یر مبنای فعالیت..................................................................................

مدل سینك و تاتل..............................................................................................

ماتریس عملكرد................................................................................................

مدل نتایج و تعیین كننده ها................................................................................

هرم عملكرد......................................................................................................

كارت امتیازدهی متوازن....................................................................................

فرایندهای كسب و كار.....................................................................................

مدل تعالی سازمان.............................................................................................

مدل تحلیل ذی نفعان........................................................................................

چارچوب مدوری و استیپل................................................................................

فرایندویسنر و فاست........................................................................................

راهنماییهای انتخاب شاخص ها ........................................................................

مدل منشور عملكرد..........................................................................................

بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

مقدمه................................................................................................................

تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها.........................................................................

تعریف تحلیل پوششی داده‌ها.............................................................................

ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها...............................

محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA..........................................

مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا...............................................................................

مدل پوششی CCR( مدل ثانویه).......................................................................

مدل BCC-نهاده گرا.......................................................................................

مدل جمعی........................................................................................................

مدل تراكم........................................................................................................

رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع....................................................

مدل رتبه‌بندی كامل آندرسون ـ پیترسون..........................................................

تغییرات كارایی در طول زمان............................................................................

الگوبرداری با استفاده از DEA ........................................................................

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.......................................................

مدل شبه DEA چند جزئی................................................................................

بخش سوم: پژوهش های كاربردی مرتبط

مقدمه..............................................................................................................

كارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملكرد واحد تعمیرات...................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عملكرد شركت DHL...........................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمان London Youth.......................................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الكترونیكی...............................

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عمكرد شركت House of fraser.........................

مدل EFQM و DEA .......................................................................................

مدل BSC و DEA............................................................................................

فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه.......................................................................................................................

سیمای صنعت گاز ایران............................................................................................

انتخاب شاخص های عملكرد....................................................................................

مدل شماتیك و ریاضی تحقیق..................................................................................

مدل ریاضی..............................................................................................................

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه.......................................................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات.......................................................................................

داده های عددی ساخت مدل.....................................................................................

مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز............................................................

افزایش تفكیك پذیری نتایج.....................................................................................

كارایی متقاطع مسئله.................................................................................................

كاستیهای كارایی متقاطع...........................................................................................

مدل DEA/AHP.....................................................................................................

الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP.............................................

كاهش تعداد متغیرها.................................................................................................

متوازن كردن داده ها................................................................................................

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه......................................................................................................................

نتایج حاصل از چارچوب منشور عملكرد.................................................................

نتایج حاصل از مدل كمی.......................................................................................

پیشنهادهای حاصل از تحقیق....................................................................................

پیشنهاد تحقیقات آتی..............................................................................................

منابع.......................................................................................................................

ضمائم....................................................................................................................

فهرست شكلها

شكل (2-1 ): تعریف هفت شاخص عملكرد...........................................................

شكل (2-2 ): مدل سه بعدی محققین تحقیق TOPP.................................................

شكل(2-3) : ماتریس ارزیابی عملكرد.....................................................................

شكل(2-4): چارچوب نتایج و تعیین كننده ها...........................................................

شكل (2-5) : هرم عملكرد.......................................................................................

شكل (2-6) : كارت امتیازدهی متوازن....................................................................

شكل(2-7) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج..........................................................

شكل(2-8) : مدل تعالی سازمان..............................................................................

شكل(2-9) : مدل تحلیل ذی نفعان..........................................................................

شكل(2-10) : متد ممیزی و ارتقای PMS.................................................................

شكل(2-11) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست...............................................

شكل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان.....................................................

شكل(2-13) : منشور عملكرد و رابطه بین وجوه آن.................................................

شكل(2-14): برنامه ریزی آرمانی...........................................................................

شكل(2-15): فرایند تولید برای DMUp.................................................................

شكل(2-16): فرایند تولید برای DMSUj.................................................................

شكل(3-2): خروجی نیمه ساخته...............................................................................

شكل(3-3) : مدل شماتیك منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل............

فهرست جداول

جدول(2-1): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملكرد............................................

جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص های عملكرد..........................................................

جدول(2-3) : مقایسه بین منشور عملكرد و BSC......................................................

جدول (2-4): ماتریس كارایی متقاطع.......................................................................

جدول(2-5) : كارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات.....................................

جدول(2-6) : سوالات كلیدی جهت انتخاب شاخص های شركت DHL................

جدول (2-7) : قسمتی از شاخص های LY..............................................................

جدول(2-8) : تفكیك عناصر مدل EFQM به دو گروه...........................................

جدول(2-9): شاخص های انتخاب شده توسط BSC...............................................

جدول(3-1): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد.....

جدول(3-2): شاخص های بالقوه............................................................................

جدول(3-3) : ركورد شیت مربوط به هر شاخص....................................................

جدول(3-4) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی.....................................

جدول(3-5) : متغیرهای مدل...................................................................................

جدول(4-19) : ماتریس كارایی متقاطع واحدها........................................................

جدول(4-20) : ماتریس كارایی متقاطع زیر واحدها.................................................

جدول(4-21) : مقایسات زوجی واحدها..................................................................

جدول (4-22):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها...................................

جدول(4-23) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون........................................................

جدول(4-24): نتایج حاصل از AHP.......................................................................

جدول(4-25): اوزان نهایی....................................................................................

جدول(4-26): داده های موزون..............................................................................

جدول(4-27) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP.............................

جدول(4-28): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها...............................

جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی........................................................................

جدول(5-2) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع مناطق...................................................

جدول(5-3) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع ایستگاهها.............................................

جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها...................................................................

جدول(5-5): رتبه كارایی هر یك از مناطق.............................................................

جدول(5-6): رتبه كارایی هر یك از ایستگاهها.......................................................

فهرست نمودارها

نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملكرد با بیشترین ارجاعات....................

نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال........................................

نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA..........................

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)...................................

مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده......................................................

مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا................................................................

مدل(2-6): مدل جمعی..........................................................................................

مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا............................................................................

مدل(2-8): مدل تراكم...........................................................................................

مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون.........................................................................

مدل(2-10): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا..................................

مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum....................................................

مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax....................................................

مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئی..................................................................

مدل(3-1) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه............

سازمانی

تحقیقاتی

كاربردی

چارچوبها

هزینه یابی یر مبنای فعالیت

مدل سینك و تاتل

ماتریس عملكرد

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال